www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Archive >
PhD theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8819

Title: Systematics and some data on the ecology of the harpacticoid fauna (copepoda, harpacticoida) from a subtropical coastal lagoon in the South-Eastern Gulf of California(Mexico)
Authors: Gomez Noguera, Samuel
Advisors: Schockaert, Ernest
Issue Date: 1998
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Om het beheer van de kust-ecosystemen in noordwest Mexico te verbeteren, werd in 1990 een onderzoek gestart naar de biologische, scheikund1ge en fysische aspecten van deze aquat1sche systemen. Een van de te bestuderen systemen was de Alrara-Ensenada del Pabel/6n lagune (Sinaloa, Mexico), waarvan de benthische gemeenschappen geanalyseerd werden door de onderzoeksgroep Benthische lnvertebraten van hetlnstituto de Ciencias del Mary Limnologia, Estaci6n Mazatlan (ICMyLUNAM). Tot de studie van de benthische gemeenschappen behoorde ook de analyse van de verspreiding en densiteit van de meiofauna, waarvan tot voorheen geen gegevens beschikbaar waren voor de Mexicaanse westkust. Uit deze stud1c blcck de numerieke dominantic van de harpacticoiden die, na de Nematoda, het belangrijkste venegenwoordigende taxon vormden. Om de studie van de harpacticoidenfauna , tot op heden onbekend van de Mexicaanse westkust, verder te zenen, werd in 1995 gestan met een grondige studie van de systernatiek en de ecologic van deze groep. Deze studie vormt het belangrijkste dee! van de hier voorgelegde verhandehng. Nauwkeurige identificatie en gedetailleerde beschrijving van de verzamelde harpacticoiden bracht het totaal van aanwezige families op 20 met 63 geidentificeerde soonen, waarvan 57% nieuw zijn voor de wetenschap. Verder werd de ondersoon Longipedia helgolandica santacruzensis Mielke verheven tot op soonsniveau, Long1pedia santacro:ensis Mielke comb. nov. Eoschizopera (Praeoschizopera) indica Rao & Ganapati werd overgebracht naar het geslacht Eoschizopera (s. str.). Eoschizopera spec. B Mielke 1995 werd ondergebracht in Eoschizopera (Praeoschizopera). Schizopera osana Mielke en Schizopera spec. A M1elke 19995a werden overgebracht naar een nieuw subgenus, hier gedefinieerd Van Pseudosrenhelia we/lsi Coull & Fleeger werd een volledige herbesehrijving gegeven, en het Mexicaans materiaal werd grondig vergeleken met specimens atkomstig van de typestreek. Op basis van deze gegevens werd de chaetotaxie van de poten zoals die werd voorgesteld door Coull &Fleeger (1972), Wells (1967) en Ranga & Reddy (1984), aangepast. In hoofdstuk V wordt een kone bespreking gegeven van de tot nu toe meest relevante biogeografische modellen voor meiofauna. Bovendien wordt een kone biogeografische analyse gegeven van het genus Scouolana (Canuellidae) en een soonsgroep in het genus Longipedia (Longipediidae). Dit wordt voorgesteld in de vorm van werkhypothesen die in de toekomst getest moeten worden. De densiteits- en verspreidingsanalyse van de harpacticoiden in Ensenada del Pabel/6n lagune werd reeds elders gepubhceerd (G6mez Noguera & Hendrickx, 1997), b1jgevolg worden hier slechts enkele aantekeningen gemaakt. Tenslotte wordt een biodiversiteitsanalyse van 4 gemeenschappen besproken. Na grondig onderzoek werd vooropgesteld dat de biodiversiteit van de harpacticoidengemeenschappen van de vier stations negauef beinvloed worden door organisehe aanrijking, afkornsllg van agro-industnele activueiten m het noordoostelijke dee! van het systeem To 1mprove the management of the coastal ecosystems in Nonh-~estem Me~1co, a study on the b1ology, chemistry and phys1cal propen1es of these 1mponant aqu1fers was mltiated in 1990 One of the systems to be stud1ed in deta1l was the Altara-Ensenada del Pabel/6n lagoon (Smaloa, Me,..ICO), whose benthic commumues were analized by the Benthic Invertebrates Research Group of the /nsriruro de Ctencias del Mary Limnologia, Esraci6n Mazarlim (ICMyL-UNAM) The study of the benthic commumues involved the analysis of the distnbution and abundance of meiofauna, of wh1ch no data ~ere available for the Mexican Pac1fic coast. From th1s study, the numeric dominance of harpacticoids, only outnumbered by the nematodes, was observed In order to continue the analys1s of harpacuc01ds, unknown from the MeAICan Pacific coast so far, and mdepth study on its systematics and ecology staned in 1995, and constitutes the main body of the present thesis. Detailed comparison and careful descnpuon of the encountered harpactico1ds revealed the presence of 20 families. In total 63 spec1es were identified, of which 57~o are new to sc1ence. In addition, the subspecies Long1pedia he/go/andica sanracro:ensis Mielke is ra1sed to the species rank, Longipedia santacmzensis Mielke comb. nov .. Eoschizopera (Praeoschizopera) indica Rao & Ganapati is transferred to Eoschizopera (s. srr.), while Eoschi::opera spec. B Mielke 1995 is allocated to Eoschizopera (Praeoschizopera), and Sch1zopera osana Mielke and Schizopera spec. A Mielke 1995a are attributed to a new subgenus, here defined Pseudostenhe/ia we/lsi Coull & Fleeger IS fully redescribed and compared with specimens from the type-region. Based on these observations, the setal formula of the natatorial legs as was presented by Coull & Fleeger ( 1972), Wells ( 1967) and Ranga & Reddy ( 1984) is amended. In chapter V, a brief discussion of the most relevant biogeographic models of meiofauna is presented Additionally, a brief biogeographic analysis of a spec1es-group of the genus Longipedia (Longipediidae) and the genus Scouo/ana (Canuellidae) have been included under the form of work hypotheses which should be tested in future studies. The analysis of abundance and distribution of harpacticoids in Ensenada del Pabel/6n lagoon have been presented elsewhere (G6mez Noguera & Hendrickx, 1997). Only some additional comments are included herein. Finally, the analysis of the diversity of 4 communities is presented and discussed. It is concluded that the diversity of the harpacticoid communities in the four stations are negatively affected by organic enrichment through the sewage outlets of agro-indiustrial activities in the north-eastern pan of this ecosystem.
URI: http://hdl.handle.net/1942/8819
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Thesis deel 123.79 MBAdobe PDF
Thesis deel 221.49 MBAdobe PDF
Thesis deel 318.9 MBAdobe PDF
Thesis deel 419.07 MBAdobe PDF
Thesis deel 516.85 MBAdobe PDF
Thesis deel 615.94 MBAdobe PDF
Thesis deel 710.76 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.