www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/2645

Title: Haalbaarheidsstudie voor de opstart van een administratiekantoor voor dierenartsen
Authors: VANDERCAPPELLEN, Ine
Advisors: HOUBEN, G.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze eindverhandeling wordt getracht een ondernemingsplan uit te werken voor een administratiekantoor specifiek voor dierenartsen. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie, alsook door de verwerking van de gegevens die verzameld werden na het afnemen van schriftelijke enquêtes. Het eerste hoofdstuk bevat een uitdieping van de probleemstelling met bijhorende onderzoeksvragen die in deze eindverhandeling behandeld worden. Als centrale onderzoeksvraag kan bijgevolg geformuleerd worden: "Is de opstart van een administratiekantoor voor dierenartsen een haalbaar project?" Verder worden de gebruikte onderzoeksstrategie aangehaald, alsook het doel van eindverhandeling. In het tweede hoofdstuk wordt een korte uitweiding gegeven over het onderzoeksontwerp. Hierin wordt de aanpak van het onderzoek nader toegelicht. Eerst wordt er een verantwoording gegeven voor de aanpak van de literatuurstudie en vervolgens tevens voor de vragenlijst. Bij dit laatste worden tevens de interviews kort aangehaald waaruit de enquête werd opgesteld. Vervolgens wordt er in het derde hoofdstuk kort toegelicht hoe de feitelijke gegevensverzameling en steekproef tot stand gekomen is. Deze aanpak verschilt van degene die beschreven wordt in het onderzoekontwerp aangezien een toevalssteekproef niet mogelijk was. De bedoeling van het vierde hoofdstuk is een algemeen beeld te vormen van wat een ondernemingsplan precies is en meerbepaald aan de hand van enkele definities die bekomen werden na grondige analyse van relevante literatuur. Vervolgens wordt er de vraag gesteld wie er een ondernemingsplan opstelt. Tenslotte komen de verschillende onderdelen die het ondernemingsplan bevat aan bod. De indeling hierbij is gebaseerd op de handleiding voor het opstellen van een ondernemingsplan volgens McKinsey (2006). Achtereenvolgens wordt aldus de samenvatting, het productidee, het managementteam, de marketing, het businessmodel en de organisatie, de implementatieplanning, de risico's en als laatste de financiering besproken en toegelicht. Om de theoretische richtlijnen van deze literatuurstudie te kunnen toepassen in de praktijk, worden in het vijfde hoofdstuk de resultaten besproken van het gedane marktonderzoek. Bij dit marktonderzoek werd op basis van 9 interviews enquêtes opgesteld waarvan er 108 terug ontvangen werden. Hierbij wordt de aanpakwijze bij de verwerking en analyse van de bekomen gegevens duidelijk omschreven. Vervolgens wordt er in het zesde hoofdstuk op basis van de bekomen resultaten een geschikt ondernemingsplan geschreven voor de opstart van AdmiVet, een administratiekantoor specifiek voor dierenartsen. Hierbij wordt de theorie vanuit de literatuurstudie gekoppeld aan de resultaten die bekomen werden uit het praktijkonderzoek. De algemene conclusie blijkt hier dat AdmiVet als een haalbaar project beschouwd kan worden met mooie toekomstperspectieven. Tenslotte wordt er in het zevende hoofdstuk een algemeen besluit geformuleerd, waarin de voornaamste conclusies worden getrokken alsook enkele aanbevelingen toegelicht worden. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk tevens de eigen, persoonlijke leerervaringen beschreven die opgedaan werden tijdens de verwezenlijking van deze eindverhandeling.
Notes: 2de licentie TEW - major Integrerend ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/2645
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A867.51 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.