www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23548

Title: Rechtspraak in kort bestek juli 2015 t.e.m. december 2015 (GwH, EHRM, HvJ)
Authors: Theunis, Jan
Issue Date: 2016
Citation: Milieu- en energierecht, 2016(3), p. 210-221
Abstract: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat artikel 39bis van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (thans artikel 49 van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid) geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het, met betrekking tot de termijn voor het instellen van een administratief beroep bij het Milieucollege tegen een veroordeling tot de betaling van een administratieve geldboete, niet erin voorziet dat de vervaldag wordt verplaatst tot de eerstvolgende werkdag indien die vervaldag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is. Mede rekening houdend met het algemeen rechtsbeginsel dat de strengheid van de wet in geval van overmacht kan worden gemilderd, beginsel waarvan de in het geding zijnde bepaling niet is afgeweken, is het Hof van oordeel dat de rechtsonderhorige die bij het Milieucollege een beroep wil instellen tegen een administratieve sanctie over een voldoende ruime termijn beschikt om zulks te doen. Er wordt geen overdreven last gelegd op de partij die een dergelijk beroep wil instellen door van haar te verwachten dat zij binnen een tijdsbestek van twee maanden ermee rekening houdt dat haar beroep één of twee dagen – of uitzonderlijk maximaal drie dagen – vroeger moet worden ingesteld indien de beroepstermijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23548
ISSN: 1373-4342
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version237.44 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.