www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23547

Title: Rechtspraak in kort bestek: januari 2016 tot en met juni 2016 (GwH - EHRM - HvJ)
Authors: Theunis, Jan
Issue Date: 2016
Citation: Milieu- en energierecht, 2016(4), p. 308-321
Abstract: Het Grondwettelijk Hof verduidelijkt de bevoegdheidsverdeling inzake het gebruik van het openbaar domein, in de eerste plaats wat betreft de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden onder de Belgische rechtsbevoegdheid, respectievelijk voor de bouw en de exploitatie van installaties noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de voormelde zeegebieden (het zogenaamde “stopcontact op zee”). De federale wetgever is weliswaar op grond van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, c) van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bevoegd inzake “de grote infrastructuren voor de stockering, het vervoer en de produktie van energie”, maar in de procedure die aan de toekenning van de domeinconcessies voorafgaat, moeten de gewesten worden geraadpleegd zodat zij hun beleid in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn, daarop kunnen afstemmen en doeltreffend kunnen uitoefenen. Op grond van artikel 6, § 1, X, eerste lid van de voormelde bijzondere wet zijn de gewesten onder meer bevoegd voor de havens en hun aanhorigheden (3°), de zeewering (4°) en de loodsdiensten en de bebakeningsdiensten van en naar de havens, alsmede de reddings- en sleepdiensten op zee (9°). Krachtens het tweede lid van diezelfde bepaling houden die bevoegdheden het recht in om in de territoriale wateren en op het continentaal plat de werken en activiteiten uit te voeren, met inbegrip van het baggeren, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van die bevoegdheden.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23547
ISSN: 1373-4342
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version646.7 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.