www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23401

Title: Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2015. Bevoegdheid en rechtspleging
Authors: Bortels, Heidi
Issue Date: 2016
Citation: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2016(7-8), p. 369-400 (Art N° T-21933)
Abstract: 2015 is het eerste kalenderjaar waarin de werking van het Hof volledig werd geregeld door de procedurele innovaties die in 2014 in werking zijn getreden. in deze bijdrage wordt kort ingegaan op een aantal vaststellingen met betrekking tot die procedurele wijzigingen. Uit de statistieken van de activiteiten van het Hof in 2015 blijkt dat, terwijl het totale aantal uitgesproken arresten vrij constant is gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren, het aandeel van de beroepen tot vernietiging beduidend is toegenomen, enerzijds, en het aantal arresten gewezen met toepassing van de voorafgaande rechtspleging aanzienlijk is verminderd, anderzijds. Hieruit kan worden afgeleid dat de werklast van het Hof in 2015 niet is verminderd, wel integendeel. Het Hof heeft zich in 2015 weer veeleisend opgesteld wat de vervulling van de schorsingsvoorwaarde inzake het moeilijke te herstellen ernstig nadeel betreft: de enige vordering tot schorsing die ontvankelijk ratione temporis werd verklaard, werd verworpen omdat het aangevoerde financiële nadeel herstelbaar wordt geacht. Tot slot blijkt dat het Hof ook de vordering tot uitlegging, die in 2015 voor de tweede keer sinds het bestaan van het Hof werd ingesteld, met gestrengheid onderzoekt. Teneinde te voorkomen dat daarvan oneigenlijk gebruik wordt gemaakt, gaat het Hof na of die vordering werkelijk de uitlegging van het betrokken arrest betreft, dan wel veeleer een hervorming daarvan beoogt. In het arrest nr. 95/2015 stelt het Hof vast dat de ingestelde vordering vreemd is aan de uitlegging van het betrokken arrest, en verwerpt het die vordering bijgevolg als onontvankelijk.
URI: http://hdl.handle.net/1942/23401
ISSN: 0040-7437
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version - Main article792.86 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.