www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22663

Title: Steunpunt rapport Werkpakket 4 Ontwikkeling van verkeersveiligheidsmaatregelen; Project 4.1. Rijsimulatorgebaseerde en cognitieve trainingen met als doel oudere bestuurders veilige bestuurders te laten blijven.
Authors: Cuenen, Ariane
Jongen, Ellen M.M.
Brijs, Tom
Brijs, Kris
Daniels, Stijn
Issue Date: 2016
Publisher: Steunpunt Verkeersveiligheid
Series/Report: Steunpunt Verkeersveiligheid
Abstract: Door de vergrijzing stijgt het aantal oudere bestuurders. Aangezien mobiliteit essentieel is voor de levenskwaliteit, is het belangrijk om te onderzoeken hoe oudere bestuurders zo lang mogelijk veilige bestuurders kunnen blijven. Dit rapport geeft de resultaten weer van drie trainingen die als hoofddoelstelling hadden rijvaardigheid van ouderen te verbeteren: twee cognitieve trainingen en één rijsimulator gebaseerde training. De cognitieve trainingen richtten zich op inhibitie en werkgeheugen, aangezien deze vaardigheden belangrijk zijn voor veilig rijden en met (normale) veroudering afnemen. Deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 70 jaar en werden willekeurig toebedeeld aan een experimentele groep of een controle groep. Het trainingseffect op rijvaardigheid werd onderzocht in een rijsimulator. Om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de trainingseffecten, werd gekeken naar specifieke rijmaten zoals snelheid, slingergedrag en voorrang verlenen. Zowel vlak voor als onmiddellijk na de trainingssessie werd rijvaardigheid onderzocht. Resultaten gaven aan dat cognitieve trainingen vooral voor een verbetering in cognitieve vaardigheden, maar niet in rijvaardigheid, zorgden. De rijsimulator gebaseerde training zorgde voor verbetering in verschillende specifieke maten van rijvaardigheid. Het meermaals rijden in de simulator op zich zorgde al voor verbetering in verschillende rijmaten. Verbetering van andere rijmaten (vb. voorrang verlenen aan rechts) trad echter alleen op in geval van rij-gerelateerde feedback. Hoewel verder onderzoek nodig is, kan geconcludeerd worden dat een context-relevante training veelbelovend is om vaardigheden van ouderen te verbeteren. Als het doel is om rijvaardigheid te verbeteren, is een training die rijvaardigheid direct traint (vb. met een rijsimulator gebaseerde training) aan te bevelen boven een training die rijvaardigheid indirect traint (vb. met een cognitieve training).
The number of older drivers is increasing due to the aging of the population. Since mobility is important for quality of life, it is necessary to investigate how to keep older drivers safe drivers for as long as possible. This report illustrates the results of three training programs that were aimed at improving driving ability of older drivers. These three training programs consisted of two cognitive trainings and one driving simulator based training. Cognitive trainings were related to working memory and inhibition, since these abilities are important for safe driving and decrease with (normal) aging. Participants had a mean age of 70 years and were randomly assigned to an experimental group or a control group. The effect on driving ability was investigated in a driving simulator. In order to obtain a detailed view about training effects, specific driving measures like speed, standard deviation of lateral position and giving way were investigated. Driving ability was investigated both before and immediately after the training session. Results indicated that cognitive training specifically had an effect on cognitive abilities, with only limited effects on driving ability. Driving simulator based training had several effects on specific measures of driving ability. Driving multiple times in the simulator improved several specific driving measures. However, driving-related feedback was necessary to improve some other specific driving measures (e.g., giving right of way). Although further research is necessary, it can be concluded that a context-relevant training is promising to improve abilities of older people. Hence, if the goal is to improve driving ability, a training targeting driving ability directly (e.g., with a driving simulator based training) can be recommended above an indirect training of driving ability (e.g., with a cognitive training).
URI: http://hdl.handle.net/1942/22663
Link to publication: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/node/631
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version655.28 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.