www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/2222

Title: Successierechten : toepassing op verschillende samenlevingsvormen in België
Authors: VAN ROOSE, Iris
Advisors: VANDERKERKEN, C.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Successierechten zijn een complexe materie, waar nagenoeg iedereen vroeg of laat mee in contact komt. Veel mensen vinden deze belasting onrechtvaardig aangezien erfgenamen moeten betalen op goederen waar de overledene al tijdens zijn leven op belast werd. Aangezien het successierecht sinds de staatshervormingen een gewestelijke materie is, zal de wetgeving in de drie gewesten anders zijn. Dit kan zorgen voor grote verschillen per gewest in de door de erfgenamen te betalen belasting. In dit werk wordt vooral de nadruk gelegd op de vererving door de langstlevende partner en de kinderen, aangezien het meestal zij zijn die met successierechten geconfronteerd worden. Om te beginnen worden enkele begrippen nader verklaard. Dit is nodig om een inzicht te krijgen in enkele concepten uit het algemeen erfrecht en omdat veel van deze begrippen voortdurend terugkeren. Zo worden de begrippen volle eigendom, vruchtgebruik en blote eigendom nader toegelicht. Verder wordt ook uitgelegd wat successierechten precies zijn. Tevens wordt verduidelijkt wie kan erven en welke de voorwaarden zijn om te kunnen erven. Tenslotte wordt ook toegelicht wat de reserve inhoudt en wat er moet gebeuren om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Om te kunnen erven moet de samenstelling van de nalatenschap gekend zijn. Deze bestaat uit het actief of de bezittingen, en het passief of de schulden. Deze begrippen worden nader toegelicht in hoofdstuk 3. Vervolgens worden de verschillende samenlevingsvormen besproken. Dit is nodig omdat niet alle samenlevingsvormen op dezelfde manier behandeld worden in het erfrecht en het successierecht. Gehuwden hebben de meeste rechten, zij erven zonder testament en tegen een gunstig tarief. Samenwonenden kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden van dit gunstig tarief genieten. Ook worden de tarieven per gewest besproken. De tarieven, hun toepassing en de vrijstellingen en verminderingen verschillen bij momenten sterk per gewest, en dit zal onvermijdelijk ook een invloed hebben op de omvang van de te betalen successierechten. Verder wordt artikel 60bis uit het Wetboek Successierechten met betrekking tot de vererving van familiale bedrijfsactiva uitgebreid besproken. Indien dit artikel toegepast kan worden, zorgt dit immers voor een grote vermindering van de te betalen successierechten. Tot slot worden enkele voorbeelden uitgewerkt, om zo de verschillen tussen de gewesten te verduidelijken. Eerst wordt een uitgebreid voorbeeld uitgeschreven waarin de verschillen tussen de diverse samenlevingsvormen en de drie gewesten aan bod komen. Vervolgens wordt een eenvoudiger voorbeeld gegeven waarin de verschillen tussen de huwelijksstelsels duidelijk worden. Tenslotte wordt in de twee laatste voorbeelden de invloed aangetoond van artikel 60bis W. Succ. In het besluit komen alle verschillen aan bod die aan de hand van de voorbeelden naar boven zijn gekomen, zodat we uiteindelijk tot een conclusie kunnen komen over in welk gewest een erfenis gemiddeld genomen het voordeligst verloopt.
Notes: 2de licentie TEW - major Accountancy en Financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/2222
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A556.61 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.