www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20933

Title: Salduz-sancties tijdens voorlopige hechtenis
Authors: Huysmans, Joost
Issue Date: 2013
Citation: Nieuw Juridisch Weekblad, 2013 (280), p. 286-296
Abstract: De mogelijkheid om een verdachte in voorhechtenis te nemen of te houden ingeval hij tijdens zijn arrestatie in strijd met de Salduz-vereisten zonder bijstand van een advocaat werd ondervraagd is de laatste maanden het voorwerp geweest van enkele arresten van het EHRM, Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie. De bijdrage schetst die rechtspraak, waarbij aandacht is voor de vraag in hoeverre het gebrek aan bijstand van een advocaat leidt tot de onontvankelijkheid van de strafvordering of de automatische opheing van het bevel tot aanhouding, en in hoeverre ernstige aanwijzingen van schuld kunnen worden afgeleid uit verklaringen die zonder bijstand van een advocaat werden afgelegd.
La possibilité de prendre ou de garder un prévenu en détention préventive dans le cas où il aurait été interrogé, en contradiction avec les exigences de la loi Salduz, sans l’assistance d’un avocat, a fait ces derniers mois l’objet de quelques arrêts de la CEDH, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. La contribution examine cette jurisprudence pour voir dans quelle mesure le manque d’assistance d’un avocat mène à l’irrecevabilité de l’action criminelle ou à la levée automatique du mandat d’arrêt, et dans quelle mesure des indications sérieuses de culpabilité peuvent être déduites de déclarations faites sans l’assistance d’un avocat.
URI: http://hdl.handle.net/1942/20933
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
published version276.98 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.