www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20592

Title: Household risk balancing in European agriculture: an econometric approach
Authors: de Mey, Yann
Advisors: Vancauteren, Mark
Van Passel, Steven
Wauters, Erwin
Issue Date: 2014
Abstract: In recent years, risk analysis and risk management have come to the fore of agricultural research and driven policy discussions regarding European agriculture. Indeed, numerous changes in the agricultural production chain such as increased globalization and liberalization, climatic changes and a growing awareness for environmental and animal welfare have made several types of risk increasingly important. A good understanding of farmers’ risk behavior is essential in order to be able to predict sectorial responses to these changes in risk conditions and to anticipate the outcome of risk-related policies. Risk balancing behavior constitutes one potential unanticipated risk response as it involves making strategic financial risk adjustments in response to changes in business risk levels. European evidence on risk balancing behavior, however, was lacking to date leaving EU-policy makers partly in the dark with regards to the full impact of risk-altering policy measures of the CAP—i.e., the existing decoupled income support and future risk management instruments currently considered in CAP reform discussions. Another area that is gaining increased attention in European agricultural risk analysis is the importance of farm household risk exposure and management. Given that farmers have a broad range of family-related goals and values and that EU farm households increasingly earn a large part of their household income from non-agricultural sources, agricultural risk behavior could be better understood by also considering risk exposure and risk constraints at the household level. Therefore, the possibility of the simultaneous adoption and potential correlation between different on-farm and off-farm responses needs to be acknowledged when looking at risk balancing behavior. The central research objective of this PhD dissertation is therefore to examine risk balancing behavior in European agriculture and acknowledging the role of the farm household.
De laatste jaren kwam risico in de landbouw meer dan ooit in beeld: veranderende teeltomstandigheden door klimaatsveranderingen, schommelende prijzen door geglobaliseerde markten en de onzekerheid omtrent de stelselmatige hervormingen van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het analyseren en beheren van deze risico’s heeft de laatste jaren bijgevolg ook meer aandacht gekregen in het landbouweconomisch onderzoek en in beleidsdiscussies rond de Europese landbouw. Het is namelijk van belang voor EU beleidsmakers om de sectorale reactie op dit veranderende risicoklimaat en de potentiële impact van risico-gerelateerde beleidsinstrumenten juist in te kunnen schatten. In de landbouweconomische literatuur wordt ‘risico balancerend’ gedrag beschreven als een onverwachte reactie op een veranderend risicoklimaat, wat een juiste inschatting kan bemoeilijken. De theorie stelt dat landbouwers strategische veranderingen maken in hun schuldenstructuur als reactie op veranderingen in de graad van operationeel risico. Landbouwers balanceren zo als het ware hun operationeel en financieel risico opdat het totale bedrijfsrisico constant zou blijven. Europese studies rond risico balancerend gedrag bestaan echter niet, waardoor de volledige impact van risico-gerelateerde beleidsmaatregelen van het GLB (bv. ontkoppelde inkomenssteun of gesubsidieerde risicobeheersingsinstrumenten) niet gekend is. Een ander aspect dat meer en meer belicht wordt in de Europese landbouweconomische literatuur is de rol van het landbouwgezin in het beheersen van de risico’s van het landbouwbedrijf. Steeds vaker verdienen Europese landbouwgezinnen een aanzienlijk deel van hun gezinsinkomen via niet-landbouw kanalen. Gezien de nauwe band tussen het landbouwbedrijf en –gezin nemen landbouwers naast bedrijfsgerichte doelen (bv. het maximaliseren van winst) ook gezinsaspecten in overweging bij het nemen van risicovolle beslissingen. Bijgevolg kan het nemen van risicovolle beslissingen door landbouwers beter begrepen worden indien zowel bedrijfsgerichte als gezinsstrategieën bekeken worden. Gegeven bovenstaande bevindingen is de centrale onderzoeksvraag van dit doctoraatsproefschrift het analyseren van risico balancerend gedrag bij Europese landbouwers en daarbij expliciet de rol van het landbouwgezin te erkennen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/20592
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.48 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.