www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19345

Title: De subrogatie op grond van 194 Gemeentedecreet na het arrest van 23 januari 2014 van het Grondwettelijk Hof
Authors: Zimmermann, Uschi
Advisors: VERBIST, Stijn
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterproef behandelt de impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 23 januari 2014 op artikel 194 van het Vlaams Gemeentedecreet. Burgers hebben op basis van deze bepaling de mogelijkheid om in rechte op te treden namens de gemeente wanneer het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad dit niet wensen te doen. Dit subrogatierecht heeft de laatste jaren heel wat veranderingen ondergaan. De laatste wijziging heeft ervoor gezorgd dat inwoners enkel nog konden optreden namens de gemeente in zaken die betrekking hadden op het leefmilieu. Deze inperking kwam al snel onder vuur te liggen en het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 23 januari 2014 de Vlaamse decreetgever dan ook teruggefloten aangezien het gelijkheidsbeginsel was geschonden. Dit leidt tot de volgende centrale vraag. Wat blijft er nog over van het huidige subrogatierecht en in hoeverre heeft het nieuwe artikel 194 Gemeentedecreet en het bijhorende arrest van het Grondwettelijk Hof geleid tot een verslechtering of een verbetering van de rechtsbescherming? Om tot een oplossing te komen zal deze proef zoveel mogelijk aspecten van de procedure belichten. Uiteindelijk zal aan de hand van verschillende argumenten blijken dat het niet zo erg gesteld is met de rechtsbescherming die het nieuwe artikel 194 Gemeentedecreet biedt. De bijkomend procedurele voorwaarden blijken in eerste instantie een rem te zijn op de uitoefening van het initiatiefrecht door de burgers, maar bieden desalniettemin toch heel wat garanties.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19345
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A683.82 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.