www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19301

Title: Een kritische analyse van de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod
Authors: Berx, Immig
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Op 1 januari 2013 trad de Wet 'tijdelijk huisverbod' in België in werking. Met deze wet krijgt de Procureur des Konings een nieuwe bevoegdheid in handen om krachtig op te treden tegen huiselijk geweld. Met de Wet 'tijdelijk huisverbod' wordt er de mogelijkheid gecreëerd om in te grijpen in situaties van acute dreiging van huiselijk geweld zonder dat er reeds strafbare feiten werden gepleegd. In deze masterscriptie wordt de Wet 'tijdelijk huisverbod' grondig geanalyseerd. In het verloop van de scriptie zal duidelijk blijken dat er nog wat onduidelijkheden en tekortkomingen omtrent sommige aspecten van de wet bestaan. Deze aspecten worden dan ook kritisch bekeken. Aangezien in Nederland het huisverbod al sinds 2009 wordt toegepast, wordt in deze scriptie het huisverbod geëvalueerd aan de hand van rechtsvergelijking met de procedure in Nederland. Gezien het ingrijpende karakter van de maatregel wordt er een afweging gemaakt tussen enerzijds de rechten van de uithuisgeplaatste en anderzijds de rechten van het slachtoffer van huiselijk geweld. Op die manier zal duidelijk worden of het huisverbod een schending van een aantal fundamentele rechten van de uithuisgeplaatste tot gevolg heeft. gezocht. Deze masterscriptie wordt afgesloten met de conclusie; of het huisverbod al dan niet een goed alternatief vormt voor het reeds bestaande instrumentarium en of door het opleggen van het huisverbod de grondrechten van de geweldpleger al dan niet geschonden worden.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19301
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.26 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.