www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18588

Title: Derdenverzet na machtiging tot beslag inzake namaak toegestaan op eenzijdig verzoekschrift : wat met de intussen aangetroff en sporen van namaak?
Authors: VAN DEN BERGH, Bart
Issue Date: 2015
Citation: Rechtskundig weekblad, 2014-2015 (21), p. 826-829
Abstract: 1. De rechter die van het derdenverzet kennisneemt, oefent inzake de positie van de derde zijn volledige rechtsmacht uit over wat in de litigieuze uitspraak is beslist. Hij moet evenwel, in dezelfde omstandigheden als de eerste rechter, nagaan of de procedure op verzoekschrift regelmatig is en of de door de eerste rechter bevolen maatregelen gegrond zijn.2. Wanneer het beslag inzake intellectuele rechten tezelfdertijd als de beschrijving wordt gevorderd, onderzoekt de rechter enerzijds, met toepassing van art. 1369bis/1, § 3 Ger.W., of er aanwijzingen bestaan volgens welke op het betrokken intellectueel eigendomsrecht inbreuk is gepleegd of dreigde te worden gepleegd, en anderzijds, met toepassing van art. 1369bis/1, § 5, 2) Ger.W., of de inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet redelijkerwijze kan worden betwist. De aanwijzingen van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, op grond waarvan een beschrijvende maatregel kan worden bevolen, moeten worden vastgesteld op de datum waarop de eerste rechter over het eenzijdig verzoekschrift uitspraak doet en kunnen niet worden afgeleid uit de gegevens verkregen ingevolge de uitvoering zelf van de maatregel en meer bepaald uit het deskundigenverslag dat is opgemaakt ter uitvoering van de beschikking waartegen derdenverzet is ingesteld.
URI: http://hdl.handle.net/1942/18588
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2017
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article103.66 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.