www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16587

Title: Identifying risk groups in Flanders: time series approach
Authors: Karlis, Dimitris
Hermans, Elke
Issue Date: 2012
Publisher: Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken – Spoor Verkeersveiligheid
Series/Report: RA-MOW-2011-031
Abstract: Jaarlijkse ongevallen- en blootstellingsdata voor Vlaanderen uit de periode 1991-2007 worden gebruikt om state-space modellen op te stellen en verkeersveiligheidsvoorspellingen voor de periode 2008-2015 te maken. We maken gebruik van het zogenaamde Latente Risico Tijdreeksmodel, dat geschikt is voor het modelleren van ongevallendata om op die manier inzicht te verkrijgen in de verkeersveiligheidssituatie die kan verwacht worden in de komende jaren. In dit model worden twee componenten, blootstelling enerzijds en verkeersdoden (of een andere categorie van verkeersslachtoffers) anderzijds, gelijktijdig beschouwd. Bovendien focussen we in de analyse ook op kleinere subgroepen, bepaald op basis van de leeftijd van het verkeersslachtoffer, het wegtype en het type weggebruiker (of zijn transportmodus). De voorspellingen duiden op een verwachte daling in het aantal verkeersdoden, hoewel dit niet aan hetzelfde tempo zal gebeuren voor de verschillende subgroepen.
Annual accident and exposure data from Flanders covering the period 1991-2007 are used in order to create state–space models and make road safety predictions for the period 2008-2015. We make use of the Latent Risk time series model, suitably developed for accident data in order to forecast the road safety situation that can be expected in the forthcoming years. In this model two components, the exposure measurement and the fatalities measurement (or another category of road casualties), are fitted simultaneously. Moreover, in the analysis we also focus on smaller subgroups, depending on the age of the road traffic victim, the road type and the road user type (or transport mode). Forecasts clearly show that the number of fatalities is expected to decrease, however not at the same rate for different subgroups.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16587
Link to publication: http://www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/nl/node/557
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A613.25 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.