www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16326

Title: Invloed van rotondes op verkeersveiligheid. Overzicht van onderzoeksresultaten en internationale richtlijnen voor ontwerp
Authors: DANIELS, Stijn
WETS, Geert
Issue Date: 2006
Publisher: Steunpunt Verkeersveiligheid
Series/Report: RA-2006-77
Abstract: Dit rapport is de neerslag van een literatuuronderzoek naar internationale richtlijnen en onderzoeksresultaten over het ontwerp van rotondes en hun invloed op de verkeersveiligheid. Na een afbakening van het begrippenkader en een situering van rotondes binnen de Belgische wetgeving worden de voornaamste geometrische elementen van een rotonde besproken. Daarbij wordt de focus gelegd op het verband tussen een aantal ontwerp-elementen (zoals aantal rijstroken, diameter, verlichting, breedte middeneiland,...) van rotondes en de verkeersveiligheid. Ook specifieke voorzieningen voor fietsers, voetgangers, zwaar of uitzonderlijk vervoer en openbaar vervoer krijgen aandacht. Daarnaast komen ook enkele bijzondere rotondevormen zoals de turborotonde en de ovale rotonde aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen voor wegontwerp uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Waar duidelijke verschillen bestaan tussen buitenlandse en Vlaamse ontwerpstandaarden worden deze aangegeven. Het is belangrijk deze verschillen voor ogen te houden als men richtlijnen voor wegontwerp of onderzoeksresultaten vanuit verschillende landen met mekaar wil vergelijken. In dit rapport wordt niet ingegaan op de afwikkelingscapaciteit van rotondes. Wel wordt een overzicht gegeven van afwegingsfactoren die gebruikt kunnen worden om te bepalen of een rotonde een verantwoorde ingreep is op een kruispunt. In een tweede deel van het rapport worden internationale onderzoeksresultaten naar de verkeersveiligheid op rotondes vergeleken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de methodologie als naar de conclusies. Vanuit theoretisch standpunt wordt verklaard waarom rotondes een effect hebben op verkeersveiligheid. Er wordt stilgestaan bij trendeffecten en effecten van regressie naar het gemiddelde die invloed hebben op onderzoeksresultaten en waar vaak geen of te weinig rekening mee gehouden wordt. Zowel onderzoeksresultaten naar globale effecten van rotondes op de verkeersveiligheid komen aan bod, als specifieke onderzoeken naar de onveiligheid voor fietsers en voetgangers. Ook enkele onderzoeken die een verband zochten tussen ontwerpelementen en de verkeersonveiligheid worden behandeld. Rotondes blijken een duidelijk positieve impact te hebben op de verkeersveiligheid. In Vlaanderen werd een daling vastgesteld van het aantal letselongevallen met gemiddeld 34% na aanleg van de rotonde. Rotondes hebben een groter effect op het aantal ongevallen met zwaardere afloop dan op ongevallen met lichtere afloop of op ongevallen met uitsluitend materiële schade. Ook voor voetgangers en fietsers lijken rotondes een gunstig effect te hebben, hoewel het effect onzeker is en alleszins kleiner dan voor andere categorieën weggebruikers. Het rapport besluit met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de omgang met rotondes in Vlaanderen.
This review describes international guidelines and research results about the design of roundabouts and their effects on traffic safety. Difference is made between roundabouts as they are defined in Belgian law and other types of intersections like traffic circles, rotary intersections or squares. The principal geometric elements (e.g. number of lanes, diameter, lighting, radius of the traffic island) of a roundabout are discussed in relation to traffic safety. Attention is given to specific accommodation for bicyclists and pedestrians. In this review there were guidelines used from different countries: Belgium (Flemish and Walloon Region), the Netherlands, France, United Kingdom and the USA. At some points differences exist between recommendations and guidelines from different countries. If so, they are indicated. Those differences are important to take into account when one wants to compare guidelines either interpret research results. Also some particular roundabout designs like the “turbo-roundabout” or the oval roundabout are treated. This review doesn’t aim to deal with capacity aspects of roundabouts. But some criteria are listed that could be used to determine whether a roundabout is an appropriate measure to improve the traffic situation at a particular intersection. In the second part of the report international research results concerning roundabouts and effects on traffic safety are discussed. Some methodological aspects as well as conclusions from research are dealt with. There is explained why, also from a theoretical point of view, roundabouts have positive effects on traffic safety. Effects of trend and regression to the mean do affect the results of studies, but they are rarely taken into account correctly. The report describes research results about as well global effects of roundabouts on traffic safety, as specific results for bicyclists and pedestrians. Also some studies are treated in which the relationship between design elements and traffic safety was explored. Roundabouts do have a positive impact on traffic safety. In Flanders-Belgium an average decrease of 34% of the number of injury accidents was noticed after construction of a roundabout. The more heavy the consequence of the accident, the higher the effects of roundabouts. Also for pedestrians and bicyclists roundabouts seem to generate positive safety effects. Nevertheless this effect seems to be insure and is probably smaller than for other road users.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16326
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A716.36 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.