www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16107

Title: It's the culture stupid: Determinanten van de positie van managementteams in de lokale beleidscyclus
Authors: HENNAU, Sofie
ACKAERT, Johan
Olislagers, Ellen
Issue Date: 2013
Citation: Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement, 6(4), p.31-47
Abstract: De politiek-ambtelijke verhoudingen stroomlijnen. Dat was een van de centrale doelstellingen van het Gemeentedecreet. Eén van de instrumenten hiertoe was de verplichte invoering van het managementteam in de Vlaamse lokale besturen. Hoewel het Gemeentedecreet hiermee een belangrijke stimulans vormde voor de verdere verspreiding van managementteams in de Vlaamse gemeenten, blijft de vraag naar de gepercipieerde invloed van de teams op het lokale beleid tot de dag van vandaag onbeantwoord. Deze bijdrage tracht deze lancune te dichten. Meer concreet wordt de rol van het managementteam in de beleidscyclus belicht. De positie van het team word verklaard aan de hand van contextuele kenmerken, het profiel van de gemeentesecretaris en de vigerende ambtelijk-politieke cultuur. Hiertoe baseren we ons op twee enquêtes, uitgevoerd bij de gemeentesecretarissen in de eerste helft van de zittingsperiode 2007-2012. In globo speelt het managementteam een niet onbelangrijke rol in de beleidscyclus. Vooral tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het beleid heeft het managementteam een zekere invloed. De rol in de beleidsevaluatie lijkt daarentegen een gevoeligere kwestie te zijn. Variaties in de positie van het managementteam worden in belangrijke mate verklaard door de organisatiecultuur. Zo krijgen managementteams meer armslag in die gemeenten waar het organisatiemodel meer gestroomlijnd is naar het diensthoofdenmodel en waar meer belang gehecht wordt aan de afsprakennota. Gemeentekenmerken en persoonlijke kenmerken van de gemeentesecretaris leveren slechts een beperkte bijdrage in het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Wel suggereren de analyses een zekere invloed van de financiële situatie van de gemeenten en van de rolopvatting van de gemeentesecretaris.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16107
ISSN: 1373-0509
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2015
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.