www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13675

Title: De verjaring van de eis tot terugbetaling van onterecht geïnde belastingschulden: species van het genus schuldvordering ten aanzien van de overheid?
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2012
Citation: Rechtskundig weekblad, 2011-2012 (30), p. 1334-1338
Abstract: Art. 100, 1° van het KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalt dat verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan. Deze verjaringstermijn geldt voor alle schuldvorderingen die voor de Staat geen vaste uitgaven uitmaken, tenzij het gaat om vorderingen die door een afwijkende wetsbepaling aan een andere, bijzondere verjaringstermijn zijn onderworpen. De terugbetaling van een in strijd met art. 295, § 1, tweede lid WIB64 en art. 394, § 1, tweede lid WIB92 geïnd bedrag, maakt voor de Belgische Staat geen vaste uitgave uit.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13675
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2014
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
MAIN ARTICLE112.45 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.