www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1239

Title: Sportsponsoring in het wielrennen. Gevalstudie : Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen
Authors: WINTERS, Koen
Issue Date: 2006
Abstract: Deze eindverhandeling handelt over sponsoring en meer specifiek over wielersponsoring. Sponsoring is essentieel voor wielerploegen want sponsoring is met voorsprong de grootste bron van inkomsten voor wielerploegen. Het aantrekken van nieuwe sponsors is ook niet altijd evident voor wielerploegen. Het doel van deze eindverhandeling is te onderzoeken waarom wielersponsoring aantrekkelijk is voor sponsors. Daarom luidt de centrale onderzoeksvraag van deze eindverhandeling als volgt: “Op welke wijze blijft een wielerploeg aantrekkelijk voor haar sponsors?”. Deze onderzoeksvraag wordt via twee verschillende invalshoeken onderzocht. Eerst hebben we een literatuurstudie uitgevoerd en vervolgens hebben we de bekomen resultaten getoetst aan de praktijk door middel van een gevalstudie bij de wielerploeg Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen. Deze eindverhandeling is opgebouwd uit vier grote delen. Het eerste deel bevat een inleidend gedeelte. Hierin wordt het praktijkprobleem geschetst, is de centrale onderzoeksvraag geformuleerd met een aantal deelvragen en wordt ook de opbouw en het type onderzoek van de eindverhandeling uiteengezet. Het tweede deel bestaat uit een literatuurstudie waarin de begrippen sponsoring en sportsponsoring nader worden toegelicht. Vragen zoals waarom willen bedrijven overgaan tot sponsoring, welke mogelijke vormen van sponsoring bestaan er, welke prestaties moet de sponsor/gesponsorde leveren, worden uitvoerig besproken. Ook wordt bekeken hoe men sponsoring ziet als een onderdeel van de marketingmix. Vervolgens hebben we deze vragen trachten te beantwoorden voor bedrijven die specifiek aan sportsponsoring willen doen. Ook hebben we geprobeerd te achterhalen hoe sponsors het best een sponsoringproject aanvatten. Onderwerpen zoals op welke manier kan men het resultaat van sponsoring meten en welke is de rol van de overheid in verband met sponsoring komen aan bod tijdens deze literatuurstudie. Dit deel wordt afgesloten met het analyseren van de juridische aspecten van sponsoring. Al - 3 - deze onderwerpen worden in detail geanalyseerd door middel van het raadplegen van de beschikbare literatuur. In het volgende deel hebben we een gevalstudie uitgevoerd bij de wielerploeg Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen. Deze gevalstudie begint met een verantwoording voor het gebruik van half-gestructureerde interviews als onderzoekstechniek voor deze gevalstudie. Vervolgens wordt overgegaan tot een kennismaking met de wielerploeg. Daarna worden alle financiële sponsors en één materiaalsponsor van de ploeg in detail geanalyseerd. Vragen zoals waar staat het bedrijf voor, wat is de historiek van het bedrijf in verband met sponsoring, wat wil men bereiken door middel van deze sponsoring, hoe groot is het budget dat het bedrijf voorziet voor de sponsoring en hoe evalueert men de effectiviteit van de sponsoring, komen in dit deel uitgebreid aan bod. Daarna vergelijken we de verschillende onderzochte sponsors onderling en halen we de moeilijkheden aan waarmee de ploeg geconfronteerd wordt. Deze gevalstudie wordt afgesloten met de visie van een wielrenner over de werking van de ploeg op gebied van sponsoring. De eindverhandeling wordt afgesloten in deel vier door het formuleren van besluiten en algemene conclusies. Voor het formuleren van de besluiten hebben we de bestudeerde theoretische aspecten vergeleken met de werkelijkheid bij de wielerploeg Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen. Ook worden er nog enkele bedreigingen en mogelijkheden voor de wielerploeg in de toekomst geformuleerd. Deze eindverhandeling leverde de opvallende conclusie op dat geen enkele sponsor van deze wielerploeg een selectieprocedure gevolgd heeft vooraleer de sponsors zijn overgegaan tot sponsoring. Een tweede opmerkelijk resultaat van dit onderzoek is dat alle onderzochte sponsors tevreden zijn over het resultaat van de sponsoring zonder dat ze het resultaat van de sponsoring cijfermatig kunnen uitdrukken. Maar het belangrijkste besluit van dit onderzoek is dat wielerploegen steeds aantrekkelijk zullen blijven voor sponsors want wielersponsoring is een relatief goedkope manier om de naambekendheid van een merk te vergroten.
URI: http://hdl.handle.net/1942/1239
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.92 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.