www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1147

Title: Beoordeling van investeringsprojecten onder onzekerheid - realiseerbaarheid van een overdekte speeltuin te Balen
Authors: Mol, Sofie
Issue Date: 2006
Abstract: In het eerste hoofdstuk wordt beschreven wat de probleemstelling is en welke onderzoeksvragen gehanteerd zullen worden. De centrale onderzoeksvraag van deze eindverhandeling luidt als volgt: ““Is het rendabel om een overdekte speeltuin op te starten in Balen, rekening houdend met allerlei onzekerheden?”. Ook worden er enkele deelvragen geformuleerd ter oplossing van deze centrale onderzoeksvraag. Ten laatste worden de gedane interviews besproken. Na hoofdstuk 1 volgt het theoretische gedeelte van deze eindverhandeling. In het tweede hoofdstuk worden de kasstromen tezamen met de gewogen gemiddelde kapitaalkost uitgebreid besproken. De verschillende relevante kasstromen worden aangehaald en in detail beschreven. Er worden eveneens kwantitatieve en kwalitatieve technieken besproken voor het schatten van de kasstromen. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt de kapitaalkost uitgebreid besproken. De verschillende componenten van de kapitaalkost van een onderneming worden verduidelijkt. De kosten ervan en de gewichten worden eveneens aangehaald. Het derde hoofdstuk is het eerste hoofdstuk waarin evaluatiemethoden worden besproken. In dit hoofdstuk worden de evaluatiemethoden behandeld onder zekerheid. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden twee methoden besproken die geen rekening houden met tijdswaarde van het geld: de terugverdientijd en het boekhoudkundige rendement. In het tweede deel worden de methoden besproken die wel rekening houden met de tijdswaarde van het geld. De Netto contante waarde, het Interne rendement, het aangepaste Interne rendement, de aangepaste Terugverdientijd en de Winstgevendheidindex worden hierin uitgebreid behandeld. Voor al deze methoden wordt een bespreking gegeven van de methode en de voordelen en nadelen. In het vierde hoofdstuk worden analysetechnieken besproken onder onzekerheid. Eerst worden er technieken aangehaald die het risico in de investeringsanalyse integreren. Drie technieken worden in deze paragraaf besproken. De voor risico aangepaste rendementen, de Zekerheidsequivalentiemethode en de aangepaste terugverdientijd worden hierin uitgebreid behandeld. In de volgende paragraaf worden de evaluatiemethoden bij onzekerheid behandeld. Achtereenvolgens worden de sensitiviteitsanalyse, de Breakevenanalyse, de scenarioanalyse, de simulatie en de beslissingsboomanalyse besproken. Na deze vier hoofdstukken begint het praktijkgedeelte van deze eindverhandeling. Het eerste hoofdstuk van dit praktische deel (het vijfde hoofdstuk van de volledige eindverhandeling) geeft een overzicht weer van de bestaande overdekte speeltuinen in Vlaanderen. In bijlage 6 worden de prijzen en openingsuren van deze indoorspeeltuinen vermeld. In het zesde hoofdstuk van deze eindverhandeling worden de inkomende en uitgaande kasstromen vermeld. In dit hoofdstuk wordt eerst in het algemeen besproken welke inkomende en uitgaande kasstromen in een binnenspeeltuin kunnen voorkomen. Vervolgens worden de inkomsten en uitgaven voor de binnenspeeltuin te Balen bepaald. Er wordt duidelijk weergegeven hoe de inkomende en uitgaande kasstromen bepaald werden. De inkomsten zullen verkregen worden uit het toegangstarief en uit de bestaande horecafaciliteiten. De uitgaven zullen gebeuren aan de volgende aspecten: de initiële investeringsuitgave, het werkkapitaal, nutsvoorzieningen, het personeel en drank en voeding. Al deze aspecten, de inkomsten en uitgaven, worden uitgebreid behandeld in dit zesde hoofdstuk. Deze inkomsten en uitgaven zullen in het zevende hoofdstuk gebruikt worden in de verschillende evaluatiemethoden. Zoals in vorige alinea reeds aangehaald werd, worden in het zevende hoofdstuk verschillende van de technieken uit hoofdstuk drie en vier toegepast. Alvorens deze technieken toe te passen, worden in de eerste paragraaf van hoofdstuk zeven de scenario’s besproken die door het ganse hoofdstuk gebruikt zullen worden. Drie scenario’s worden in paragraaf 7.1 besproken: het pessimistische, het meest waarschijnlijke en het optimistische. Na de bespreking van deze drie scenario’s wordt de Netto contante waarde berekend voor het project. Eveneens wordt hierbij de scenarioanalyse toegepast. In deze paragraaf met betrekking tot de scenarioanalyse wordt de verwachte waarde bepaald van het project, evenals de variantie, de standaardafwijking en de variatiecoëfficiënt. Vervolgens wordt er een analyse gedaan met een beslissingsboom. Hierin wordt nagegaan of het eventueel voordelig is een uitbreiding te realiseren in het vijfde jaar. Vervolgens wordt voor elk van het eerder vernoemde scenario de Terugverdientijd bepaald. Nadien wordt ook de aangepaste Terugverdientijd voor elk scenario berekend. Deze aangepaste Terugverdientijd geeft een beter inzicht in de terugverdientijd, daar deze laatste rekening houdt met de tijdswaarde ven het geld. In de zesde paragraaf van het zevende hoofdstuk wordt het Interne rendement voor elk scenario berekend. Dit Interne rendement geeft een idee over het rendement dat in het project vervat zit. Dit berekende Interne rendement moet vergeleken worden met het vereiste rendement (de kapitaalkost) van de onderneming om te kunnen beslissen over het al dan niet aanvaarden van het project. Vervolgens wordt de Winstgevendheidindex bepaald voor elk beschreven scenario. In de eigenlijke tekst van mijn eindverhandeling kan teruggevonden worden dat de winstgevendheidindex van het pessimistische scenario kleiner is dan één. De andere twee scenario’s hebben een winstgevendheidindex van groter dan één. In de betreffende paragraaf zal hierover meer gezegd worden. In de voorlaatste paragraaf worden er verschillende sensitiviteitsanalyses uitgevoerd. Ten eerste wordt bepaald met hoeveel de Netto contante waarde van het meest waarschijnlijke scenario zal toenemen of dalen als het bezoekersaantal zijn optimistische of pessimistische waarde aanneemt. Vervolgens worden de horeca-inkomsten en horeca-uitgaven veranderd in hun optimistische en pessimistische waarde. De laatste sensitiviteitsanalyse wordt gedaan voor zowel het bezoekersaantal, de horeca-uitgaven en de horeca-inkomsten. De waarden van deze variabelen zullen gelijktijdig hun optimistische of pessimistische waarde aannemen. In de laatste paragraaf wordt de breakevenwaarde berekend voor achtereenvolgens de discontovoet, het bezoekersaantal, de horeca-uitgaven en horeca-uitgaven, en het inkomtarief. Zoals in het laatste hoofdstuk vermeld wordt, kan besloten worden dat het project haalbaar is. Er moeten echter voldoende bezoekers aangetrokken kunnen worden. Het is een voordeel om reeds in het vijfde jaar de optie ‘uitbreiden’ in het project te verwerken. Zoals blijkt uit paragraaf 7.3.5 bedraagt de verwachte Netto contante waarde 41087,80 Euro, wat meer is in het geval de optie ‘uitbreiden’ niet in de evaluatie van het project betrokken wordt. Indien er gedurende de vijf eerste jaren geen succes of een matig succes bestaat, wordt er in het vijfde jaar een uitbreiding in de binnenspeeltuin gestart. Indien er echter succes bestaat in de eerste vijf jaren, zal er in het vijfde jaar geen uitbreiding gedaan worden. Het is in dit laatste geval voordeliger niet uit te breiden. Deze strategie zal de voordeligste zijn. Ten slotte kan ik nog enkele aanbevelingen geven voor een eventueel verder onderzoek en enkele aanbevelingen voor Dhr. Schoeters. In deze eindverhandeling is nooit echt de interesse achterhaald in een binnenspeeltuin in Balen. Dit aspect kan eventueel later nog onderzocht worden. Hiertoe kan een enquête opgesteld worden. Deze enquête kan dan best verspreid worden onder de bewoners van Balen en omliggende gemeenten. Ook kunnen de bevolkingsregisters van de betreffende gemeenten geraadpleegd worden om te bepalen hoe groot de doelgroep kan zijn. Aan Dhr. Schoeters kan ik meedelen dat een binnenspeeltuin een haalbaar project kan zijn in Balen. Uit de analyses in het zevende hoofdstuk kan ik besluiten dat een overdekte speeltuin winstgevend kan zijn, indien zoals eerder vermeld werd, voldoende personen naar de speeltuin komen. Een kleine reclamecampagne ter kennismaking met de nieuwe binnenspeeltuin zou zeker geen overbodige luxe zijn. Op die wijze krijgen de bewoners uit Balen en omstreken een eerste indruk van de binnenspeeltuin. Hierdoor kunnen misschien nog meer volwassenen en kinderen aangezet worden tot het bezoeken van de indoorspeeltuin. Een andere nuttige tip zou kunnen zijn het invoeren van een klantenkaart waarmee de kinderen kunnen sparen voor een geschenkje of een gratis bezoek aan de speeltuin. Door deze impuls zullen de bezoekers aangezet worden tot het terugkeren naar de binnenspeeltuin.
URI: http://hdl.handle.net/1942/1147
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A4.14 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.