www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10913

Title: Datacenter voor verkeersveiligheid in Vlaanderen
Authors: VAN DEN BOSSCHE, Filip
Issue Date: 2007
Publisher: Steunpunt Verkeersveiligheid
Series/Report: RA- 2007-115
Abstract: Vlaanderen heeft de laatste jaren een grote vooruitgang geboekt op het vlak van verkeersveiligheid. Deze evolutie gaat hand in hand met een toegenomen aandacht voor gegevensverzameling, –verwerking en –opslag in dit domein. Het succes van een beleid inzake verkeersveiligheid wordt immers in grote mate bepaald door de kennis en de expertise van de betrokken beleidsmakers. De coördinatie van en de toegang tot recente en relevante gegevens is hierbij onontbeerlijk. Om haar beleid aan de gestelde doelen te toetsen en om de effectiviteit en efficiëntie van maatregelen te evalueren, moet de overheid een beroep kunnen doen op databanken die zoveel mogelijk aspecten van de problematiek van de verkeersveiligheid omvatten. Dit pleit voor de ontwikkeling van een datacenter, dat de betrokkenen toelaat om gegevens over verkeersveiligheid in ruime zin te raadplegen, de kwaliteit ervan te beoordelen, trends te analyseren en ingevoerde maatregelen te evalueren. In een eerdere nota (Van Hout, Van den Bossche, & Daniels, 2004) heeft het Steunpunt Verkeersveiligheid reeds een overzicht gegeven van de meest gebruikte data bij beleidsrelevant verkeersveiligheidsonderzoek. Dit rapport wil hierop verder bouwen. In de eerste plaats worden de kritieke succesfactoren voor een datacenter opgelijst, en wordt een conceptueel model voorgesteld dat werd ontwikkeld door Wegman (2001). Vervolgens worden een aantal ervaringen uit het buitenland samengevat. In een volgende stap worden een aantal conceptuele modellen voor Vlaanderen besproken. Op basis van de studie worden tenslotte een aantal aanbevelingen gedaan voor de organisatie van de gegevens inzake verkeersveiligheid voor Vlaanderen. De kernpunten zijn een verhoogde aandacht voor de organisatie van de gegevens op strategisch niveau, het inventariseren van gegevensbronnen en de koppeling met andere relevante bestanden op basis van unieke sleutels, het verder uitbouwen van de GIS applicatie ADA van de Vlaamse overheid en het uitbouwen van een platform waarin de nodige gegevens kunnen worden opgeslagen, onderhouden en geraadpleegd. Een belangrijke vaststelling is dat Vlaanderen heel wat van de nodige ingrediënten ter beschikking heeft om, mits de nodige investeringen, een volwaardig datacenter uit te bouwen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/10913
Link to publication: http://www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/nl/modules/press_publications/show_publication.php?id=141
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version912.97 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.